Wykładowcy

Prof. dr hab. Mirosław Bańko, prof. UW, Instytut Języka Polskiego UW
Językoznawca, polonista, leksykograf. Autor, współautor lub redaktor naukowy kilkunastu słowników różnego rodzaju, a także poradników językowych, podręcznika fleksji i publikacji monograficznych. Prowadzi internetową poradnię językową w witrynie Wydawnictwa Naukowego PWN.Dr Marcin Będkowski, Instytut Języka Polskiego UW
Absolwent studiów filozoficznych oraz polonistycznych w Uniwersytecie Warszawskim, doktorant w Instytucie Filozofii oraz w Instytucie Języka Polskiego UW. Prowadzi zajęcia z logiki, kultury języka polskiego oraz kultury żywego słowa. Jego zainteresowania językiem dotyczą przede wszystkim poprawności językowej, logiki praktycznej oraz idiolektu Cypriana Norwida. Uczestnik projektów „Internetowy słownik języka Cypriana Norwida”, „Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny”, „Laboratorium językowe: korpus młodzieży początku XXI wieku”.Dr hab. Iwona Burkacka, Instytut Języka Polskiego UW
Językoznawca, polonistka, popularyzatorka wiedzy z zakresu kultury języka polskiego, stylistyki i słowotwórstwa. Prowadzi wykłady, ćwiczenia, kursy, seminaria i szkolenia przeznaczone dla studentów różnych wydziałów oraz redaktorów merytorycznych, korektorów, prawników, pracowników wydawnictw i czasopism. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Wydawców Książek, jest członkiem Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Jest autorką i współautorką prac z zakresu słowotwórstwa i kultury języka.Dr Karolina Dębska, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
Absolwentka  Lingwistyki Stosowanej i Polonistyki UW; zajmuje się tłumaczeniem pisemnym z jęz. angielskiego i francuskiego oraz przekładem literackim; prowadzi warsztaty tłumaczeniowe oraz zajęcia z semantyki.

 Dr Marta Falkowska, Instytut Języka Polskiego UW
Językoznawca, polonistka, autorka prac z zakresu semantyki i gramatyki języka polskiego. Absolwentka Wydziału Polonistyki UW, ukończyła również studia nauczycielsko-tłumaczeniowe w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW. Prowadzi zajęcia z gramatyki opisowej oraz konwersatoria poświęcone problemom przekładu tekstów.

 Mgr Małgorzata Filec, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
Absolwentka Filologii Angielskiej; MBA; tłumacz przysięgły języka angielskiego, zainteresowania naukowe i doświadczenie w obszarze translatoryki, metodyki nauczania języka angielskiego, komunikacji w biznesie, ekonomii, bankowości i finansów, prawa. Doświadczenie w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych, tłumaczeń specjalistycznych.Dr hab. Ewa Gruszczyńska , Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
Językoznawca, polonista; zajmuje się zagadnieniami przekładoznawstwa, kultury języka polskiego oraz prasoznawstwa; prowadzi wykłady, ćwiczenia oraz seminaria; autorka publikacji z zakresu przekładoznawstwa oraz gramatyki i kultury języka; zajmuje się przekładem literackim i prasowym.

 Prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński, prof. SWPS, Wydział Kulturoznawstwa i Filologii SWPS
Językoznawca zajmujący się leksykografią i formalnym opisem języka polskiego, kulturą języka oraz historią polszczyzny. Od roku 2003 pracuje także w Instytucie Języka Polskiego PAN, gdzie kieruje Pracownią Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku (jej głównym zadaniem jest opracowywanie i publikowanie w Internecie Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku). Obecnie kieruje też projektem badawczym „Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowych (pozaliterackich)”, realizowanym w SWPS.Dr Tomasz Karpowicz, Instytut Polonistyki Stosowanej UW
Językoznawca, leksykograf, normatywista i popularyzator kultury języka polskiego. Jest autorem programu zajęć prowadzonych na studiach podyplomowych IPS w ramach ścieżki pn. „Redakcja językowa tekstu” i współautorem programu obowiązującego na ścieżce pn. „Praca nad tekstem autorskim”. Jako rzeczoznawca MEN w zakresie podręczników opiniuje je pod względem językowym. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół badań nad ewolucją normy skodyfikowanej (na przykładzie polskiej leksykografii XX i XXI w.) oraz nad teoretycznymi aspektami hierarchizacji normy ortograficznej i interpunkcyjnej. Autor słowników ortograficznych i prac dotyczących redakcji i korekty tekstów oraz podręcznika akademickiego pt. Kultura języka polskiego, t. III. Wymowa, ortografia, interpunkcja.

 

Dr Tomasz Konik, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
Językoznawca ze specjalnością jęz. angielski; zajmuje się analizą dyskursu (w tym zwłaszcza: dyskursu prognozowania, wybranych form dyskursu specjalistycznego i prasowego), pragmatyką, retoryką, stylistyką (w tym zwłaszcza: tekstów pisanych języka angielskiego i polskiego), a także gramatyką kontrastywną i gramatyką opisową języka angielskiego oraz przekładem tekstów specjalistycznych i quasi-specjalistycznych.Prof. dr hab. Małgorzata Tryuk, prof. UW, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
Specjalista w zakresie lingwistyki (ze specjalnością jęz. francuski) i translatoryki, zajmuje się przekładem ustnym konferencyjnym oraz środowiskowym; prowadzi wykłady, konwersatoria i seminaria, kieruje Zakładem Translatoryki oraz studiami podyplomowymi EMCI; autorka licznych publikacji z zakresu translatoryki.

 

Mgr Katarzyna Wojtak, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
Absolwentka Lingwistyki Stosowanej UW oraz stypendystka Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Interesuje się przekładem tekstów politycznych, jest redaktorką językową i tłumaczką na język angielski kwartalnika „e-Politikon”, wydawanego przez Ośrodek Analiz Politologicznych na UW. Współpracuje z biurami tłumaczeń w Warszawie, dla których przekłada głównie teksty marketingowe i techniczne. Ostatnio w listopadzie 2013 r. nakładem wydawnictwa Buchmann ukazały się dwie książki o motocyklach w jej tłumaczeniu z języka niemieckiego. Jest także stałą tłumaczką Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. W Instytucie Lingwistyki Stosowanej prowadzi warsztaty językowo-tłumaczeniowe oraz zajęcia z tłumaczenia tekstów politycznych.Dr hab. Magdalena Zawisławska, Instytut Języka Polskiego UW
Językoznawca, polonistka, wykładowca gramatyki opisowej języka polskiego i porównawczej semantyki leksykalnej, autorka wielu prac z zakresu semantyki, metafory, maszynowego przetwarzania języka naturalnego, ma praktyczne wieloletnie doświadczenie w redakcji i korekcie tekstów specjalistycznych. Prowadzi bloga naukowego http://zawislawska.comDr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, prof. UW, Instytut Języka Polskiego UW
Językoznawca, polonistka, dyplomowany logopeda, wykładowca, prowadzi zajęcia z kultury języka, nauki o języku, leksykologii  i stylistyki, wybranych zagadnień logopedycznych; autorka prac z zakresu semantyki, kultury języka, stylistyki, perswazji w tekstach dyskursu publicznego – politycznych i kaznodziejskich.