Program studiów

Studia trwają dwa semestry. Część zajęć odbywa się w trybie kształcenia na odległość (na platformie internetowej COME), część w trybie stacjonarnym, weekendowym. Przewidziane są 3 zjazdy sobotnio-niedzielne w ciągu pierwszego semestru i 3 zjazdy w ciągu drugiego oraz 1 końcowy zjazd egzaminacyjny.

Egzaminy i zaliczenia

  • Przedmioty prowadzone przez Internet: ocena na koniec kursu dokonywana na podstawie indywidualnej pracy studenta, wystawiana przez osobę prowadzącą przedmiot;
  • Zajęcia stacjonarne: ocena ciągła (przygotowanie do zajęć, wykonywanie ćwiczeń na zajęciach) oraz ocena na koniec zajęć, dokonywana na podstawie indywidualnej pracy pisemnej słuchacza w sali wykładowej, wystawiana przez osobę prowadzącą przedmiot;
  • Egzamin końcowy (z całości zagadnień) w formie pisemnej, w sali.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa ich ukończenia jest uzyskanie stosownych efektów kształcenia określonych w programie studiów, uzyskanie 30 punktów ECTS (w wyniku pozytywnego zaliczenia wszystkich przedmiotów) oraz zdanie egzaminu końcowego.

Semestr I (76 godzin)
Zajęcia w sali
Lp Przedmiot Prowadzący Liczba godzin
Zaliczenie
ECTS
1. Stylistyka i retoryka tekstów angielskich dr Tomasz Konik 10 pisemne 2
2. Warsztaty tłumaczeniowe mgr Katarzyna Wojtak 10 pisemne 2
3. Przekład tekstów specjalistycznych mgr Małgorzata Filec 10 pisemne 2
4. Warsztaty z weryfikacji tłumaczenia dr Karolina Dębska 10 pisemne 2
Zajęcia przez internet
Lp. Przedmiot Prowadzący Liczba godzin Zaliczenie ECTS
5. Poprawność gramatyczna dr hab. Iwona Burkacka 14 pisemne 3
6. Słowniki i inne zasoby prof. Mirosław Bańko, mgr Justyna Spychała 6 pisemne 1
7. Ortografia w polszczyźnie prof. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, dr Marcin Będkowski 8 pisemne 1
8. Interpunkcja w polszczyźnie dr hab. Iwona Burkacka 8 pisemne 1
Semestr II (78 godzin)
Zajęcia w sali
Lp. Przedmiot Prowadzący Liczba godzin Zaliczenie ECTS
1. Warsztaty ze stylistyki polskiej dr Tomasz Karpowicz 10 pisemne 2
2. Warsztaty redaktorskie dr Tomasz Karpowicz 10 pisemne 2
3. Jak pisać jasno i przystępnie? prof. Włodzimierz Gruszczyński 6 pisemne 2
4. Warsztaty z redakcji tekstu przetłumaczonego dr Marta Falkowska 10 pisemne 2
5. Podstawy edycji dla tłumaczy dr Marta Falkowska 6 pisemne 1
Zajęcia przez internet
Lp. Przedmiot Prowadzący Liczba godzin Zaliczenie ECTS
6. Polska semantyka leksykalna dr hab. Magdalena Zawisławska 10 pisemne 2
7. Kultura a przekład mgr Katarzyna Wojtak 10 pisemne 2
8. Przekład medialny dr hab. Ewa Gruszczyńska 8 pisemne 1
9. Współczesne tendencje przekładoznawcze prof. Małgorzata Tryuk 8 pisemne 2

Razem: 154 godz.

ECTS: 30